800 100 575
Valid only for CZ!
We supply only to the opticians!!!
Před objednáním zboží se prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami.

Objednáním zboží s nimi vyslovujete svůj souhlas.

 Všeobecné obchodní podmínky

 

(AMBG LTD, s.r.o. ze dne 1. 2. 2011)

I. Úvodní ustanovení

1
Provozovatelem e-shopu a prodejcem zboží je společnost AMBG LTD s.r.o , IČ 44936672, se sídlem v Ostravě-Porubě, U Vozovny 6141/8, PSČ 70800, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 2756 (dále jen „AMBG“) vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), která stanovují závazná pravidla obchodních vztahů mezi AMBG jako Prodávajícím a Zákazníkem jako Kupujícím.

2
VOP tvoří v souladu s § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník nedílnou součást Kupní smlouvy uzavřené mezi AMBG a Kupujícím. VOP podrobněji upravují vzájemná práva a povinností mezi AMBG a Kupujícím.

 

II. Působnost

VOP se vztahují na Kupní smlouvy uzavřené dne 1.2.2011 a později. Na dříve uzavřené Kupní smlouvy se VOP vzdují pouze v případě uzavření písemného Dodatku mezi AMBG a Kupujícím. VOP jsou k dispozici na webových stránkách www.ambg.cz. V případě rozporu znění VOP a Smlouvy má přednost VOP. VOP se vztahují i na Smlouvy uzavřené ústně. Závazkový vztah mezi AMBG a Kupujícím se řídí zákonem č. 513/1991 Sb.

 

III. Vymezení pojmů

Pro účely Smlouvy a VOP jsou užívány pojmy a terminologie. Následujícími termíny užitými v textu VOP a Kupní smlouvy se rozumí:
„Prodávající, Dodavatel, AMBG: AMBG LTD, s.r.o., Účastník“ AMBG LTD, s.r.o., U Vozovny 6141/8, 708 00  Ostrava-Poruba, IČO: 44936672. 
„Kupující, Zákazník, Objednatel, Účastník“ je právnická nebo fyzická osoba – podnikatel, která je v obchodně závazkovém nebo jemu obdobném vztahu k Prodávajícímu.
„Smluvní strany, Účastníci“ - AMBG a Zákazník dohromady.
„Kupní smlouva, Smlouva“ je písemná smlouva o dodávkách zboží uzavřená mezi kupujícím a AMBG. Smlouvou se rozumí i rámcová kupní smlouva uzavřená mezi AMBG a Kupujícím, nebo objednávka podepsaná Zákazníkem a akceptovaná Prodávajícím.
„Objednací kód“ kód brýlové obruby nebo jejich příslušenství.
„Objednávka“ jednostranný právní úkon kupujícího adresovaný Prodávajícímu některým z těchto způsobů v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod.:

 • e-mailem na adresu sklad@ambg.cz
 • faxem na tel. číslo 596 918 359,
 • telefonicky na tel. číslo 596 634 130 nebo 800 100 575,
 • poštou na adresu U Vozovny 6141/8, 708 00  Ostava-Poruba,
 • e-shopem na stránkách www.ambg.cz.

Objednávka od zákazníka musí obsahovat následující údaje:

 • číslo Objednávky nebo Kupní smlouvy
 • jednoznačnou identifikaci kupujícího (uvedení firmy nebo jméno Zákazníka, IČ, DIČ a sídlo, případně místo podnikání)
 • objednací kód brýlové obruby nebo jednoznačnou specifikaci zboží ze stranice /včetně velikosti, barev a jiných vlastností, které jsou Vám dány na výběr/, počet kusů, cenu zboží a způsob dodání (dle ostatních ujednání VOP), místo určení dodání zboží. Není-li v Objednávce uvedeno místo určení dodání zboží, pak se za něj považuje místo provozovny Prodávajícího, pokud se Účastníci nedohodnou jinak.

Neuvedení některé ze shora uvedených náležitostí do Objednávky nezpůsobuje neplatnost Objednávky, ale zakládá právo AMBG vyžádat si její doplnění o chybějící údaje, případné odstoupení od objednávky.


„Faktura“ – daňový doklad vystavený Prodávajícím Kupujícímu na expedované zboží na základě Objednávky, která obsahuje seznam dodaného zboží, datum vystavení Faktury, datum splatnosti Faktury, jakož i veškeré další zákonné náležitosti. Není-li požadované jinak, je Faktura odeslána společně se zbožím. Okamžikem doručení zboží Zákazníkovi prodávajícím vzniká záruka na dodané zboží v délce 24 měsíců. Faktura je splatná dnem uvedeným ve Faktuře.
„Seznam všech zásilek“ doklad potvrzený přepravcem / společností PPL, poštou /, který zásilku převzal. Seznam všech zásilek osvědčuje převzetí zboží přepravcem.
„Poptávka“ požadavek Kupujícího na stanovení nezávazné individuální nabídky pro nákup zboží.
„Nabídka“ jednostranný právní úkon Prodávajícího, reagující na poptávku Kupujícího a kterým může Prodávající stanovit odlišné podmínky prodeje např. ceny, než jsou standardně používané a uvedeny v ceníku Prodávajícího. Součástí nabídky jsou vždy VOP v platném znění. Nabídka je nezávazná, pokud Prodávající nestanoví jinak.
„VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

 

IV. Uzavření smlouvy a obsah smlouvy

1
Smlouva je uzavřena okamžikem doručení Zákazníkem podepsané Objednávky Prodávajícímu a její akceptací ze strany Prodávajícího. V případě, že Objednávka nebude obsahovat potřebné údaje, je Prodávající oprávněn požadovat zaslání dodatečných informací.

 

2
Veškeré dodávky zboží se provádějí výhradně na základě těchto VOP, a to i v případě pokud byla Kupní smlouva uzavřena před 1.2.2011.  Tím se vylučuje použití nákupních podmínek Kupujícího, pokud nejsou výslovně Prodávajícím akceptovány.

3
Změny nebo doplňky Smlouvy vyžadují písemnou formu, jinak Účastníky nezavazují.

4
Veškeré nabídky prodávajícího jsou zásadně nezávazné, pokud je prodávající výslovně neprohlásí za závazné.

5
Nesplní-li Kupující jakoukoliv ze svých smluvních nebo zákonných povinností, je Prodávající oprávněn trvat na jejím splnění, nebo může odstoupit od Smlouvy a zboží prodat jinému zájemci. V obou případech má Prodávající právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním Objednatelova závazku. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší.

6
Každý Účastník je oprávněn od Smlouvy odstoupit, je-li na druhého Účastníka prohlášen konkurs, vedena exekuce nebo vstoupí do likvidace. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhému Účastníkovi. Smlouva může být rovněž ukončena dohodou Účastníků.

 

V. Informační povinnost

V zájmu bezpečného dodání zboží je Kupující povinen AMBG informovat o jakýchkoliv změnách či skutečnostech, které mohou mít vliv na dodávku zboží a na schopnost Kupujícího dostát závazkům vůči AMBG, jakož i o změně údajů týkajících se Kupujícího (např. změna adresy sídla, telefonu atd.). Kupující je povinen AMBG neprodleně sdělit veškeré skutečnosti, které mají zásadní vliv na jeho právní postavení (zejména vstup do likvidace, zahájení insolventního řízení, prohlášení konkurzu, nařízení exekuce, přeměna společnosti a podobně). Neposkytnutí uvedených informací je nutno přičítat k tíži Kupujícího.

 

VI. Cena a doručování

1
Ceny jsou  stanoveny dle platného ceníku Prodávajícího, nebo dle dohodnuté ceny s obchodním zástupcem.

2
Všechny ceny zboží platí při opuštění firmy Prodávajícího a nezahrnují, pokud není výslovně dohodnuto jinak, balení (krabice, palety, krycí fólie) a přepravní náklady. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši.

3
Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doručen mezi Účastníky (dále též „Podání“), není-li ve VOP nebo Smlouvě stanoveno jinak, musí být doručen alespoň jedním z následujících způsobů:

a)   Doručení na zasílací adresu Účastníka uvedenou ve Smlouvě, Objednávce nebo VOP:

 • Osobním doručením. Podání se považuje za doručené okamžikem jeho doručení, respektive odepřením jeho převzetí druhým Účastníkem, kterému byl adresovaný.
 • Doporučeným dopisem. Podání se považuje za doručené třetím (3.) dnem následujícím po jeho řádném odeslání formou doporučené zásilky.
 • Pro účely prokázání doručení postačuje, pokud odesílatel prokáže, že zásilka byla řádné adresovaná a že bylo zaplacené poštovné.

b)   Faxovým přenosem na údaj uvedený ve Smlouvě nebo Objednávce. .  

c)   Elektronicky (e-mailem). Podání bude považováno za doručené obdržením e-mailu z příjemcovy e-mailové adresy.

d)  Zboží zasíláme prostřednictvím PPL na adresu uvedenou v objednávce. Zboží zasíláme i na Slovensko pouze firmou PPL.

 V rámci objednávek jsou ceny poštovného:
 

 •  poštovné do ČR      95,- Kč bez DPH
 • štovné do SR      10 € bez DPH
 • dobírkovné do ČR     50,- Kč bez DPH
 • dobírkovné do SR    3 €,-bez DPH

Za zboží pokud jste nový zákazník, či nemáte s námi uzavřenou kupní smlouvu zaplatíte v rámci dobírky zboží. Registrované firmy s podepsanou rámcovou kupní smlouvou obdrží zároveň se zbožím fakturu.
 

VII. Přechod nebezpečí

1
Na Kupujícího přechází veškeré nebezpečí vzniku škody na zboží v okamžiku předání zboží dopravci v sídle nebo provozovně Prodávajícího. Pokud nedochází k přepravě zboží, přechází nebezpečí škody na zboží v době, kdy Kupující zboží převezme a pokud tak není učiněno včas, v době, kdy mu Kupující umožní nakládat se zbožím, pokud není výslovně stanoveno jinak.

 

VIII. Dodávka

1

Odchylky dodaného množství od množství objednaného jsou po dohodě Účastníků přípustné, a to i ve vztahu k celkovému množství. Kupující je povinen zaplatit cenu odpovídající reálně dodanému množství zboží.

 

2
Zboží, které je skladem (uvedeno u popisu) expedujeme do 10 dnů. Zboží, které není skladem, nedodáváme. Pokud víme o zboží, kteríé je na cestě k nám, informujeme Vás zároveň s objednávkou, že určité položky z objednávky vykryjeme později. Pokud by některá objednávka nemohla být vyřízena včas,  navrhneme náhradní řešení, případně dohodneme jiný postup. Nedodržení dodací lhůty ze strany Prodávajícího není závažným (podstatným) porušením smlouvy.

 

3
Prodávající je povinen připravenost dodávky k odběru na požádání Kupujícího potvrdit. Dodržení dodacích lhůt je podmíněno splněním smluvních povinností Kupujícího.

 

4
Případné požadavky Kupujícího na změnu Kupní smlouvy, jsou-li Prodávajícím akceptovány, mohu přiměřeně prodloužit sjednanou dodací lhůtu. Jsou-li akceptovány požadavky Kupujícího na změnu jakosti výrobků, je s tím spojeno právo Dodavatele na dodatečnou úpravu ceny zboží.

 

5
Nemůže-li Prodávající řádně plnit Smlouvy kvůli zaviněným okolnostem na své straně, považuje se tato skutečnost za nepodstatné porušení povinností ze Smlouvy.

 

6
Je-li stanovena lhůta k odběru zboží, není Prodávající zavázán k dodávce zboží po jejím marném uplynutí, pokud se Účastníci nedohodnou jinak. Prodávající není povinen dodatečně vyzývat Objednatele k dodatečnému splnění povinnosti a odebírání zboží.  V případě, že se nám zásilka vrátí jako nedoručená a budete žádat o její opětovné zaslání, bude Vám účtováno nové poštovné.

 

IX. Záruka a ručení

1

Na zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců. Začíná běžet dnem vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.

2

Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo opotřebením.

 

X. Právo prodávajícího na odstoupení

1
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout plnění spočívající v dodávce objednaného zboží v případě pochybností o solventnosti Kupujícího. V případě pochybností o solventnosti Kupujícího je Prodávající oprávněn požadovat platbu předem nebo platbu v hotovosti.

2
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout plnění spočívající v dodávce objednaného zboží i v případě, kdy je Objednatel v prodlení se splatností Faktury za dříve dodané zboží, a tuto Fakturu ani přes upomínku nezaplatil.

                                                        

XI. Vrácení zboží a výměna

1

Nevyhovuje-li Vám zboží, máte možnost je do 14 dnů od převzetí vrátit do naší provozovny: AMBG LTD s.r.o., U Vozovny 6141/8, 708 00 Ostrava. Je možné vrátit pouze zboží bezvadné (má-li zboží vady, postupuje se podle ustanovení o reklamaci zboží) a nepoužité, a to v nepoškozeném originálním obale. Zboží zašlete zpět s kopií faktury, kterou jste od nás obdrželi.
 
 2
Nemáte právo zboží vrátit ani vyměnit, jestliže jste je objednali v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo jestliže jste je koupili v rámci výprodejového asortového zboží.

 

XII. Výhrada vlastnictví  

Zboží dodané Kupujícímu je až do okamžiku zaplacení jeho kupní ceny ve vlastnictví Prodávajícího. Okamžikem zaplacení kupní ceny se rozumí okamžik připsání odpovídající peněžité hodnoty na účet Prodávajícího.

 

XIII. Okolnosti vylučující odpovědnost

1
Dojde-li k událostem, které nelze v době podpisu Kupní smlouvy předvídat, a které způsobí Dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je Dodavatel oprávněn prodloužit lhůtu k plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení normální činnosti.

2
Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost (včetně nezaviněného zpoždění dodávek zboží, dopravních poruch a podobných událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností Prodávajícího) je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy, aniž je povinen poskytnout Kupujícímu náhradu škody.

3
V případě událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností Prodávajícího má Kupující právo odstoupit od Smlouvy. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže Kupující odmítnout.

 

XIV. Platební podmínky

1

Prodávající je povinen vždy vystavit Fakturu na dodávané zboží. V případě komisního prodeje Prodávající vystaví Fakturu po nahlášení prodeje komisního zboží.

 

2
Daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené čl. III. VOP.

 

3
Kupující je povinen po zjištění nesrovnalosti v daňovém dokladu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů od doručení Faktury, informovat o tom Prodávajícího, který provede bezodkladně potřebnou opravu Faktury, pokud k nesrovnalostem skutečně došlo. V takovém případě se splatnost původní Faktury odkládá na dobu uvedenou v opravené Faktuře. Pokud není reklamace Faktury uplatněna ve stanovené lhůtě, pak se na původní Fakturu hledí jako na Fakturu správně vystavenou, pokud se Účastníci nedohodnou jinak.

 

4
Faktury je nutno uhradit ve stanovené splatnosti tak, aby byly fakturované částky připsány na účet Prodávajícího nejpozději v den jejich splatnosti.

 

5
Kupující není oprávněn zadržovat platby. Prodávající je oprávněn nezávisle na splatnosti svých pohledávek započíst své pohledávky vůči takovým pohledávkám Kupujícího vůči Prodávajícímu nebo vůči společnostem, s nimiž je Prodávající přímo nebo nepřímo kapitálově či obchodně spojen. Kupující není oprávněn postoupit pohledávku(y), které eviduje vůči Prodávajícímu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

 

6
Při podstatném zhoršení majetkových poměrů Kupujícího a při prodlení Kupujícího s úhradou jakékoliv závazku vůči Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn prohlásit všechny své stávající pohledávky vůči Kupujícím za okamžitě splatné a požadovat jejich zaplacení. Prodávající může v takových případech zadržet i dosud nerealizované dodávky zboží a zrušit všechny Kupní smlouvy uzavřené mezi Účastníky, aniž to znamená porušení Smlouvy nebo práva na odstoupení od ní.  Zrušením Kupních smluv se rozumí jednostranné odstoupení Prodávajícího od těchto Smluv.

 

7
U plateb neprovedených ve lhůtě splatnosti je Prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení za období od splatnosti dlužné částky do jejího zaplacení, a to ve výši 0,025% za každý den prodlení.

 

8
Platba se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je připsána na účet Prodávajícího nebo kdy je potvrzeno přijetí hotovosti.

 

9
Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každou písemnou upomínku týkající se porušení povinnosti ze Smlouvy a/nebo VOP.

 

XV. Závěrečná ustanovení

1

Místem plnění všech závazků vyplývajících ze Smlouvy je provozovna Prodávajícího, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 

2
Dodáním zboží se rozumí umožnění nakládání se zbožím Kupujícímu v místě převzetí zboží od Prodávajícího, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 

3
Účastníci se zavazují, že všechny spory vzniklé ze Smlouvy budou přednostně řešit dohodu. Pokud uzavření dohody nebude možné, předloží věc Účastníci věcně a místně příslušnému soudu k rozhodnutí.

 

4
Právní neúčinnost jednotlivých částí Kupní smlouvy nebo VOP nezprošťuje Kupujícího povinností a práv z celé Smlouvy. Eventuální neplatnost některého ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

 

5
Prodávající je oprávněn znění VOP měnit (novelizovat, případně je nahradit novými). Změnu VOP zveřejní Prodávající na místě obecně přístupném, a to na webové adrese 
www.ambg.cz v sekci JAK NAKUPOVAT/ VELKOOBCHODNÍ PODMÍNKY. Zákazník je povinen se s novým zněním VOP seznámit. Neprojeví-li Zákazník výslovný písemný nesouhlas s VOP, stávají se novelizované (nové) VOP závaznými pro další smluvní vztahy podle Smlouvy. Vyjádří-li Zákazník ve stanovené lhůtě nesouhlas novelizovanými (novými) VOP a nedohodnou-li se Účastníci jinak, je kterýkoli Účastník oprávněn od Smlouvy odstoupit, nejpozději však do dne účinnosti novelizovaných VOP. Nebude-li od Smlouvy v uvedené lhůtě odstoupeno, stávají se novelizované (nové) VOP ode dne jejich) účinnosti závazné pro další smluvní vztah podle Smlouvy.

 

6
Účastníci se zavazují, že neposkytnou Smlouvu jako celek nebo její části a neveřejné informace plynoucí ze smluvního vztahu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhého Účastníka, vyjma případu, kdy zveřejnění nebo poskytnutí třetí osobě určuje příslušný právní předpis. Informace o zákaznících uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.  Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme ji třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k doručení zboží.

 Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze.

7
Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, je smluvní vztah mezi Účastníky uzavřen na dobu neurčitou.

 

8
Ustanovení obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb.), zejména ustanovení týkající se Kupní smlouvy, nezměněná těmito VOP, zůstávají nedotčena.

 

9
VOP jsou platné a účinné od 1.5.2011.